tạp chí bầu trời

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục HKVN

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 236/QĐ-BGTVT Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) triển khai Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT).

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản QPPL triển khai Quyết định số 1977/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách xây dựng văn bản giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ theo Chương trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng của văn bản.

Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm soạn thảo văn bản theo đúng quy trình xây dựng văn bản QPPL; đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản. Văn bản được ban hành đảm bảo thống nhất với các văn bản QPPL có liên quan và đáp ứng yêu cầu trong thực tiễn thi hành.

(Hành khách làm thủ tục tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất).

Các văn bản quy phạm pháp luật do Cục HKVN chủ trì soạn thảo được nêu trong Quyết định gồm:

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng (sửa đổi, bổ sung các Nghị định: Nghị định số 68/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2019/NĐ-CP), Nghị định số 92/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2019/NĐ-CP, Nghị định số 05/2021/NĐ-CP). Theo kế hoạch, Cục HKVN hoàn thành dự thảo trình Bộ GTVT trong tháng 3 và trong tháng 6/2022 Bộ GTVT trình Chính phủ.

-Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TTBGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. Cục HKVN hoàn thành dự thảo trình Bộ GTVT trong tháng 5/2022.

-Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế an ninh an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. Cục HKVN hoàn thành Dự thảo trình Bộ GTVT trước 15/6/2022.

Nội dung chi tiết, xem tại đây./.

Theo https://caa.gov.vn/hoat-dong-nganh/cat-giam-don-gian-hoa-quy-dinh-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-cuc-hkvn-20220301093802027.htm?fbclid=IwAR2BjPp64PZ7KnvEIA7vRpzypywCzg9AhrxvyFQrRjXNjg_7aGvm93tuH-Y

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận