tạp chí bầu trời

Tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng Việt Nam

Phòng Pháp chế Hợp tác quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam đã biên tập, thực hiện và hoàn thành việc dịch một số văn bản quy phạm pháp luật từ tiếng Việt sang tiếng Anh để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch phổ biến tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng Việt Nam, Phòng Pháp chế Hợp tác quốc tế Cục HKVN đã biên tập, thực hiện và hoàn thành việc dịch một số văn bản quy phạm pháp luật từ tiếng Việt sang tiếng Anh để phục vụ các  cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu:

- Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Thông tư số 22/2020/TT-BGTVT ngày 28/9/2020 quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng.

- Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ GTVTsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

- Thông tư số 42/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận