tạp chí bầu trời

Thống nhất hỗ trợ người dân gặp khó khăn sau ngày 15 - 9 trên địa bàn TP.HCM

Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành chủ trương về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của địch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM sau 15 tháng 9 năm 2021.

Theo đó, UBND TP.HCM tiếp thu tập hợp ý kiến, đẩy nhanh triển khai công tác chỉ hỗ trợ, rà soát, bổ sung đầy đủ, chính xác các thành viên của Hội đồng bình xét tại cơ sở và các đối tượng được hỗ trợ. trongđó có một số lưu ý trọng tâm.

Về đối tượng hỗ trợ, gồm thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân có hoàn cảnh thực sự khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội kéo dài... chọn một số tiêu chí dễ xét nhất, thuận lợi cho quá trình rà soát, lập danh sách.

Hội đồng bình xét chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt công khai, minh bạch, bảo đảm đúng người thực sự khó khăn, không bỏ sót, không trùng lắp, không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Mức hỗ trợ 1.000.000 (một triệu) đồng/người. Theo đó, cân đối, chọn nguồn chi và mức sử dụng nguồn hợp pháp, phù hợp, không để ảnh hưởng đến thu nhập của các đối tượng khác, nhất là cấp cơ sở.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục nghiên cứu hay động các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của Trung tâm an sinh thành phố.

Bên cạnh đó, tích cực vận động sự chung tay, đoàn kết, tương thân, tương ái, huy động thêm các nguồn lực từ các Hiệp hội, hội, đoàn thể, cá nhân... bổ sung gói an sinh hỗ trợ, chia sẻ, động viên chăm lo cho người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội kéo dài.

Trần Long

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận