tạp chí bầu trời

Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Pleiku, Liên Khương

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) Đinh Việt Sơn vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Pleiku và Liên Khương.

Theo đó, các thông số về hạ tầng, lưu lượng hành khách, công suất khai thác, danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, danh sách các hãng hàng không hoạt động tại Cảng trong Chương trình an ninh hàng không này có giá trị tham khảo tại thời điểm phê duyệt để xác lập định mức quân số lực lượng kiểm soát an ninh, thiết bị an ninh hàng không và phương án kiểm soát an ninh hàng không tại các khu vực tại Cảng hàng không Pleiku.

Cảng hàng không Pleiku và Liên Khương có trách nhiệm cung cấp các nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị theo danh mục phân phối tài liệu trong Chương trình an ninh hàng không. Đảm bảo đủ nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Chương trình an ninh hàng không.

Đối với các nội dung chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định, yêu cầu Cảng thực hiện theo lộ trình thời gian theo Phụ lục của Quyết định nêu trên.

Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Cảng hàng không Pleiku và Liên Khương rà soát, đánh giá sự phù hợp của Chương trình an ninh hàng không để đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu cần. Trường hợp có thay đổi về điều kiện khai thác, tăng, giảm lưu lượng hành khách ảnh hưởng đến phương án kiểm soát an ninh hàng không, Cảng phải đánh giá sửa đổi, bổ sung, đề xuất kịp thời.

Cục giao Cảng vụ hàng không miền Trung, miền Nam có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Chương trình an ninh hàng không của Cảng hàng không Pleiku và Liên Khương; định kỳ 6 tháng đánh giá tính hiệu quả của Chương trình và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam./.

http://caa.gov.vn/

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận