tạp chí bầu trời

Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

Bộ GTVT vừa có văn bản số 3291/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

Theo đó, để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong ngành GTVT, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định của Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đặc biệt Quyết định số 1521/QĐ-TTg và các chương trình, đề án về PBGDPL đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương ban hành trong thời gian qua có liên quan đến Bộ GTVT, Quyết định số 2572/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2110/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành kế hoạch PBGDPL năm 2022 của Bộ GTVT để chủ động tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về PBGDPL bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Về nội dung, thông tin, phổ biến đầy đủ, toàn diện quy định pháp luật đến các đối tượng chịu sự tác động của văn bản, đồng thời, chú trọng thực hiện truyền thông chính sách pháp luật ngay từ quá trình xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, bám sát các vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội; các nội dung về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật.

(Chương trình phổ biến pháp luật về an ninh, an toàn hàng không tại CHKQT Cần Thơ năm 2020)

Bên cạnh các hình thức, biện pháp PBGDPL truyền thống, cần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL, vận hành có hiệu quả Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; khai thác triệt để các ứng dụng, phần mềm có tính năng trực tuyến, tương tác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội… để PBGDPL.

Các đơn vị cần chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp kết nối, cập nhật, khai thác thông tin PBGDPL trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia sau khi đưa vào vận hành. Đồng thời, tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật; chủ động, linh hoạt áp dụng các cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả và nhân rộng việc thực hiện...

Để phát huy hiệu quả của Cổng/ Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ kịp thời đăng tải việc trả lời câu hỏi chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật”; chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”; bài viết, tài liệu...lên chuyên mục Tuyên truyền PBGDPL...trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ./.

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận