tạp chí bầu trời

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An được ủy quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quy định tại khoản 2, Điều 3, Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, trừ các hội nghị, hội thảo quốc tế do HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ trì, đồng chủ trì hoặc phối hợp tổ chức.

Theo đó, thời gian thực hiện nhiệm vụ được uỷ quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Ảnh minh họa

Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc phạm vi ủy quyền, Sở Ngoại vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm làm cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép hoặc trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính được uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức lấy ý kiến Công an tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ được uỷ quyền; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo - Quyết định nêu rõ.

Hải Yến

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận