tạp chí bầu trời

Công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người qua đường hàng không năm 2022

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2022.

Theo đó Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, phân công quản lý có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các  giải pháp để thực  hiện  nhiệm vụ được  giao; gắn  trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Cục HKVN yêu cầu Văn phòng, Thanh  tra hàng  không và  các  phòng  thuộc Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục tăng cường chất lượng công tác tham mưu xây dựng chính sách, pháp  luật;  nâng  cao  chất lượng và  hiệu  quả công tác hướng  dẫn  chuyên  môn, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; rà soát,  phát  hiện  những  bất  cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống  buôn  người để kịp  thời  nghiên  cứu, đề xuất,  kiến  nghị cơ quan có  thẩm quyền  sửa đổi,  bổ sung,  hoàn  thiện.

Cục  yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam triển  khai  thực hiện  và  giám  sát  công  tác phòng,  chống tội  phạm  và phòng, chống buôn người của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc khu vực quản lý. Yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu vực cảng hàng không,  sân  bay  cam  kết  thực  hiện nghiêm quy định  của  Chính  phủ, Bộ Giao thông vận  tải và  Cục Hàng  không  Việt  Nam về phòng,  chống tội  phạm  và phòng, chống mua bán người. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không; khu vực phục vụ hành lý, hàng hóa; khu vực sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay; khu vực phục vụ tập kết đồ vật, dụng cụ của suất ăn phục vụ trên tàu bay nhất là các chuyến bay quốc tế; trên tàu bay... nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ khi có hoạt động vi phạm pháp luật.

(Tăng cường kiểm tra, rà soát chặt chẽ hoạt động tại cảng hàng không).

Cục cũng yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý các cấp và nhân viên về các quy định của pháp luật đối với hành vi thực hiện và tiếp tay cho hoạt động tội phạm và mua bán người. Triển khai cho đội ngũ quản lý các cấp và nhân viên làm việc trong khu vực  hạn  chế viết  cam  kết  không  tham  gia  và  không  tiếp  tay  cho  hoạt động tội phạm và mua bán người. Rà  soát  chặt  chẽ quy  trình kiểm  tra, soi  chiếu  an ninh, các hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay để kịp thời  phát  hiện những sơ hở để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh. Đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tội phạm và mua bán người trong lĩnh vực phụ trách.

Ngoài ra, cần phối  hợp  chặt  chẽ với đơn vị chức năng của  Bộ Công  an,  Tổng cục  Hải quan tổ chức tập  huấn  cho  lực lượng kiểm  soát an  ninh  hàng  không kiến thức, kỹ năng chống tội phạm và mua bán người. Kịp thời trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến tội phạm và mua bán người trên địa bàn làm cơ sở cho việc phối hợp kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn và xử lý vi phạm.

(Hành khách kiểm tra ninh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất).

Đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP, Công ty CPHK Vietjet Air, PacificAirlines, VASCO, VSA, BAV, VTA, HAA, BTX, Cục HKVN yêu cầu các đơn vị tuyên  truyền rộng  rãi  bằng  nhiều  hình thức các quy định  của  pháp  luật, chính sách không vận chuyển và  không tiếp tay cho vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không rõ xuất xứ đến các tổ chức, cá nhân liên quan; chỉ đạo Đoàn bay, Đoàn tiếp viên rà soát nội bộ, thường xuyên kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ, quán triệt và yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm chỉnh quy định  của  pháp  luật  về phòng,  chống  tội  phạm  và  phòng,  chống mua  bán người trong hoạt động hàng không; chỉ đạo bộ phận An ninh hàng không của Hãng tập trung phân tích, đánh giá  tình  hình,  xác định  trọng điểm  về thời  gian, chuyến  bay,  chặng  bay, đối tượng, phương  thức,  thủ đoạn hoạt động để phối  hợp với  lực lượng Hải  quan, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có biện pháp kiểm tra chặt chẽ đối với các  chuyến bay, đối tượng  cụ thể nhằm  nâng  cao hiệu  quả công tác đấu  tranh của đơn vị.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, cung ứng suất ăn, xăng dầu, sửa chữa bảo dưỡng tàu bay, hàng hóa và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác tại các cảng hàng không, sân bay, Cục HKVN yêu cầu các đơn vị tăng cường  công tác  tuyên  truyền  giáo  dục  nâng  cao  nhận  thức cho đội ngũ quản lý các cấp và nhân viên về các quy định của pháp luật đối với hành vi thực hiện và tiếp tay cho hoạt động tội phạm và mua bán người; triển khai cho quản lý các cấp và nhân viên làm việc thường xuyên trong khu  vực hạn  chế cảng  hàng không,  sân bay; quản  lý  các  cấp và  nhân  viên tiếp xúc trực tiếp với tàu bay không tham gia và không tiếp tay cho hoạt động phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người. Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, đồ vật của đơn vị mình khi ra, vào hoạt động tại khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay nhằm ngăn chặn việc thực hiện và tiếp tay cho hành vi tội phạm và mua bán người…

Cục HKVN giao Phòng An ninh hàng không đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Cục trưởng Cục HKVN theo quy định;  các Cảng vụ hàng không chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị. Nếu có những khó khăn, vướng mắc báo cáo Cục Hàng không Việt Nam để chỉ đạo kịp thời./.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận