tạp chí bầu trời

Công tác phối hợp giữa Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không trong công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không được giao quản lý.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư về Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không.

Theo đó, quy chế này áp dụng đối với Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; trao đổi, cung cấp kịp thời chính xác các thông tin trong quá trình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, phân định rõ ràng trách nhiệm của các bên đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chủ thể được điều tiết trong Quy chế này, đảm bảo quản lý, khai thác và sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo đúng quy định.

Bộ GTVT giao Cục HKVN có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không được giao đảm bảo nguyên tắc quản lý và sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không trong công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không; sử dụng cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài sản công theo quy định; tiếp nhận kiểm tra báo cáo của ACV để quản lý, tham mưu, báo cáo Bộ xem xét, quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của pháp luật; kiểm tra  giám sát việc quản lý, sử dụng, bảo trì, sửa chữa, đầu tư, cải tạo, nâng cấp tài sản kết cấu hạ tầng hàng không…

Đối với ACV, Bộ giao ACV  có trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định; chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp được giao, tổ chức thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không được giao, đảm bảo duy trì điều kiện khai thác thường xuyên, liên tục, an toàn đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; công khai tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giao quản lý, sử dụng, khai thác; chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan có thẩm quyền và sự giám sát của cộng đồng trong việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không…

Thông tư nêu trên được thực hiện kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2021. Nội dung chi tiết xem tại mục "Văn bản"./.

http://caa.gov.vn/

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận