tạp chí bầu trời

Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa ban hành Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

 

Theo đó, các thông số về kết cấu hạ tầng, lưu lượng hành khách, công suất khai thác, danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và các hãng hàng không hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ trong Chương trình an ninh hàng không này có giá trị tham khảo tại thời điểm phê duyệt để xác lập định mức quân số lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, thiết bị an ninh hàng không và phương án kiểm soát an ninh hàng không các khu vực của Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Cục HKVN yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có trách nhiệm cung cấp nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị theo danh mục phân phối tài liệu trong Chương trình an ninh hàng không; đảm bảo đủ nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Chương trình an ninh hàng không. Đối với các nội dung chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định pháp luật, yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thực hiện theo lộ trình thời gian từ nay đến năm 2025.

Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Cảng hàng không Cần Thơ rà soát, đánh giá sự phù hợp của Chương trình an ninh hàng không với hoạt động thực tế tại Cảng để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Chương trình nếu cần thiết. Trường hợp có sự thay đổi điều kiện khai thác, tăng, giảm lưu lượng hành khách và các thay đổi khác ảnh hưởng đến phương án kiểm soát an ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ phải kịp thời đánh giá, đề xuất Cục Hàng không Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung Chương trình.

Cục HKVN cũng giao Cảng vụ hàng không miền Nam tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Giám sát viên an ninh hàng không giám sát việc thực hiện Chương trình an ninh hàng không, định kỳ 6 tháng đánh giá hiệu quả của Chương trình an ninh hàng không và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam./.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận