tạp chí bầu trời

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Cục Hàng không Việt Nam

Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng vừa ký ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đó, Cục trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu, tuân thủ quy định của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016, Thông tư số 47/2017/TT-BGTVT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 589/QĐ-CHK ngày 06/4/2018 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Cục HKVN có 01 Nghị định trình Chính phủ và 07 Thông tư trình Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành gồm:

Nghị định  sửa đổi,  bổ sung một  số điều  của  các  Nghị định quy định liên quan đến hoạt động  kinh  doanh  trong lĩnh  vực   hàng   không   dân dụng (sửa đổi,  bổ sung  các  Nghị định: Nghị định  số 68/2015/NĐ-CP, Nghị định số 92/2016/NĐ-CP, Nghị định số 07/2019/NĐ-CP, Nghị định    số 89/2019/NĐ-CP, Nghị định  số 05/2021/NĐ-CP).

Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không.

Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Thông  tư quy  định  về đào tạo,  bồi dưỡng,  huấn  luyện an ninh hàng không (thay    thế Thông  tư  số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017).

Thông tư quy định về bảo vệ môi trường  trong  hoạt động hàng không dân dụng (thay    thế Thông  tư  số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012).

Thông  tư  sửa  đổi,  bổ sung một số điều của Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay Thông  tư  sửa  đổi,  bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT     ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý giá dịch vụ vận  chuyển  hàng  không  nội địa  và  giá dịch  vụ chuyên ngành hàng không.

Thông  tư  sửa  đổi,  bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT     ngày 21/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định  mã  số,  tiêu chuẩn,    chức    danh    nghề nghiệp  và  xếp  lương  viên chức  chuyên  ngành  cảng  vụ hàng không.

Thông  tư  sửa  đổi,  bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT     ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý giá dịch vụ vận  chuyển  hàng  không  nội  địa  và  giá dịch  vụ chuyên ngành hàng không.

Nội dung chi tiết, xem tại đây./.

Theo https://caa.gov.vn/hoat-dong-nganh/chuong-trinh-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2022-cua-cuc-hang-khong-viet-nam-20220404101002852.htm

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận