tạp chí bầu trời

Cà Mau: Giải đáp những vướng mắc về pháp lý cho các doanh nghiệp

Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2024. Nhằm kịp thời xử lý các vấn đề về pháp lý, góp phần làm hạn chế rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả.

Ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền

Theo Kế hoạch, Cà Mau sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả về pháp Luật để hỗ trợ cho doanh nghiệp; theo Nghị định của Chính phủ quy định rõ chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp; Nghị định của Chính phủ và các văn bản có liên quan. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, góp phần hạn chế rủi ro, nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tuân thủ đúng theo quy định.

Tiếp đó, giao trách nhiệm và nâng cao năng lực của các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, TP. Cà Mau trong việc tham gia tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp  giai đoạn 2021 - 2025 và đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, không chồng chéo, tuân thủ các nguyên tắc, nội dung hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định.

Trong kế hoạch nêu: “100% phản ánh, kiến nghị và hồ sơ yêu cầu tư vấn của doanh nghiệp phải được tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền và quy định; kịp thời cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu thông tin pháp luật.

Tiếp tục, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp; ý thức tuân thủ pháp luật để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới”.

Giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo nội dung, tiến độ của Kế hoạch trên.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành trong tháng 1-2024.

Trần Huy - Việt Hà

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận